Privacy Policy

De volgende mededelingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens aan de hand waarvan u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Voor gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming verwijzen wij u naar onze verklaring inzake gegevensbescherming die onderaan deze tekst staat.

Privacybeleid

Een overzicht van gegevensbescherming

Algemene informatie

De volgende informatie geeft u een gemakkelijk te navigeren overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. De term "persoonlijke gegevens" omvat alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Voor gedetailleerde informatie over het onderwerp van gegevensbescherming verwijzen wij u naar onze verklaring inzake gegevensbescherming, die wij onder dit exemplaar hebben opgenomen.

Registratie van gegevens op deze website

Wie is de verantwoordelijke voor de registratie van gegevens op deze website (d.w.z. de "verantwoordelijke voor de verwerking")?

De gegevens op deze website worden verwerkt door de exploitant van de website, wiens contactgegevens te vinden zijn onder het kopje "Informatie over de verantwoordelijke partij (in de GDPR de "controller" genoemd)" in dit privacy beleid.

Hoe registreren wij uw gegevens?

Wij verzamelen uw gegevens als gevolg van het feit dat u uw gegevens met ons deelt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult op ons contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch door onze IT-systemen geregistreerd of nadat u tijdens uw websitebezoek toestemming hebt gegeven voor de registratie ervan. Deze gegevens bestaan voornamelijk uit technische informatie (bijv. webbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de site is bezocht). Deze informatie wordt automatisch geregistreerd wanneer u deze website bezoekt.

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de informatie wordt gegenereerd om een foutloze levering van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om gebruikspatronen te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt het recht om op elk moment informatie te ontvangen over de bron, de ontvangers en de doeleinden van uw gearchiveerde persoonsgegevens, zonder dat u daarvoor een vergoeding hoeft te betalen. U hebt ook het recht te eisen dat uw gegevens worden gecorrigeerd of gewist. Indien u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, hebt u de mogelijkheid deze toestemming te allen tijde in te trekken, hetgeen gevolgen zal hebben voor alle toekomstige gegevensverwerking. Bovendien hebt u het recht te eisen dat de verwerking van uw gegevens onder bepaalde omstandigheden wordt beperkt. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie.

Aarzel niet om te allen tijde contact met ons op te nemen als u vragen hebt over deze of andere kwesties die verband houden met gegevensbescherming.

Analyse-instrumenten en instrumenten van derden

Er bestaat een mogelijkheid dat uw surfgedrag statistisch wordt geanalyseerd wanneer u deze website bezoekt. Dergelijke analyses worden voornamelijk uitgevoerd met wat wij analyseprogramma's noemen.

Voor gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's verwijzen wij u naar onze verklaring inzake gegevensbescherming hieronder.

Hosting en afleveringsnetwerken voor inhoud (CDN)

Amazon Web Diensten (AWS)

Wij hosten onze website bij AWS. De provider is Amazon Web Services EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy, 1855 Luxemburg (hierna te noemen "AWS").

Wanneer u onze website bezoekt, worden uw persoonsgegevens verwerkt op servers van AWS. Dit kan ook leiden tot de overdracht van persoonsgegevens aan de moedermaatschappij van AWS in de Verenigde Staten. De doorgifte van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU. Raadpleeg voor meer informatie: https://aws.amazon.com/blogs/security/aws-gdpr-data-processing-addendum/.

Voor meer informatie, zie de AWS Data Privacy Policy: https://aws.amazon.com/privacy/?nc1=f_pr.

AWS wordt gebruikt op basis van Art. 6(1)(f) GDPR. Wij hebben een rechtmatig belang bij een zo betrouwbaar mogelijke weergave van onze website. Indien passende toestemming is verkregen, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6(1)(a) GDPR en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Deze toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

Gegevensverwerking

Wij hebben een overeenkomst inzake gegevensverwerking (DPA) gesloten met de hierboven genoemde aanbieder. Dit is een door de privacywetgeving verplicht contract dat garandeert dat zij de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen op basis van onze instructies en in overeenstemming met de GDPR verwerken.

Google Cloud CDN

Wij maken gebruik van het Google Cloud CDN - Content Delivery Network. De provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google biedt een wereldwijd gedistribueerd Content Delivery Netwerk. Technisch gezien wordt de overdracht van informatie tussen uw browser en onze website via het Google-netwerk geleid. Dit stelt ons in staat om de wereldwijde toegankelijkheid en prestaties van onze website te verbeteren.

Het gebruik van Google Cloud CDN is gebaseerd op ons legitieme belang bij een zo foutloos en veilig mogelijke beschikbaarstelling van onze website (Art. 6(1)(f) GDPR).

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen (SCC) van de Europese Commissie. Details kunt u hier vinden: https://cloud.google.com/terms/eu-model-contract-clause.

Meer informatie over Google Cloud CDN vindt u hier: https://cloud.google.com/cdn/docs/overview.

Gegevensverwerking

Wij hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst (DPA) gesloten met de hierboven genoemde aanbieder. Dit is een door de wetgeving inzake gegevensbescherming verplicht contract dat garandeert dat zij de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerken op basis van onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

Algemene informatie en verplichte informatie

Bescherming van gegevens

De exploitanten van deze website en zijn pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer ernstig. Daarom behandelen wij uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Telkens wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. In deze gegevensbeschermingsverklaring wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gegevens gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en voor welk doel de informatie wordt verzameld.

Wij wijzen u erop dat de overdracht van gegevens via het Internet (d.w.z. via e-mailcommunicatie) vatbaar kan zijn voor veiligheidsleemten. Het is niet mogelijk om gegevens volledig te beschermen tegen toegang door derden.

Informatie over de verantwoordelijke partij (in de GDPR de "verantwoordelijke voor de verwerking" genoemd)

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Tosec B.V.
Hoekerweg 2
8042 PH Zwolle
The Netherlands

Telefoon: +31 38 425 00 30

E-mail: info@tosec.nl

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.).

Duur van de opslag

Tenzij in dit privacybeleid een specifiekere bewaartermijn is aangegeven, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel waarvoor ze zijn verzameld, niet meer van toepassing is. Als u een gerechtvaardigd verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens gewist, tenzij wij andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens te bewaren (bijv. fiscale of handelsrechtelijke bewaartermijnen); in het laatste geval vindt de verwijdering plaats nadat deze redenen niet meer van toepassing zijn.

Algemene informatie over de rechtsgrondslag voor de gevensverwerking op deze website

Indien u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van Art. 6(1)(a) GDPR of Art. 9 (2)(a) GDPR, indien speciale categorieën van gegevens worden verwerkt volgens Art. 9 (1) DSGVO. In het geval van uitdrukkelijke toestemming voor de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen, is de gegevensverwerking ook gebaseerd op Art. 49 (1)(a) GDPR. Als u toestemming hebt gegeven voor de opslag van cookies of voor de toegang tot informatie op uw eindapparaat (bijv. via device fingerprinting), is de gegevensverwerking bovendien gebaseerd op § 25 (1) TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden herroepen. Als uw gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, verwerken wij uw gegevens op basis van Art. 6(1)(b) GDPR. Bovendien, als uw gegevens nodig zijn voor het nakomen van een wettelijke verplichting, verwerken wij deze op basis van Art. 6(1)(c) GDPR. Verder kan de gegevensverwerking worden uitgevoerd op basis van ons gerechtvaardigd belang volgens Art. 6(1)(f) GDPR. Informatie over de relevante rechtsgrondslag in elk afzonderlijk geval wordt verstrekt in de volgende paragrafen van dit privacybeleid.

Informatie over gegevensoverdracht naar de VS en andere niet-EU-landen

Wij maken onder andere gebruik van tools van bedrijven die gevestigd zijn in de Verenigde Staten of andere vanuit het oogpunt van gegevensbescherming niet-veilige niet-EU-landen. Indien deze tools actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens mogelijk worden doorgegeven aan deze niet-EU-landen en daar worden verwerkt. Wij wijzen erop dat in deze landen een gegevensbeschermingsniveau dat vergelijkbaar is met dat in de EU, niet kan worden gegarandeerd. Amerikaanse ondernemingen zijn bijvoorbeeld verplicht persoonsgegevens vrij te geven aan de veiligheidsdiensten en u als betrokkene hebt geen procesmogelijkheden om u voor de rechter te verdedigen. Het kan dus niet worden uitgesloten dat Amerikaanse instanties (bijv. de geheime dienst) uw persoonsgegevens voor bewakingsdoeleinden verwerken, analyseren en permanent archiveren. Wij hebben geen controle over deze verwerkingsactiviteiten.

Herroeping van uw toestemming voor de verwerking van gegevens

Een groot aantal gegevensverwerkingen is alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt de toestemming die u ons reeds hebt gegeven te allen tijde herroepen. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverzameling die vóór uw herroeping heeft plaatsgevonden.

Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in bijzondere gevallen; recht om bezwaar te maken tegen directe reclame (art. 21 GDPR)

IN HET GEVAL DAT GEGEVENS WORDEN VERWERKT OP BASIS VAN ART. 6(1)(E) OF (F) GDPR, HEEFT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OP BASIS VAN GRONDEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW UNIEKE SITUATIE. DIT GELDT OOK VOOR EVENTUELE PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. OM DE RECHTSGRONDSLAG TE BEPALEN WAAROP ELKE VERWERKING VAN GEGEVENS IS GEBASEERD, KUNT U DEZE VERKLARING GEGEVENSBESCHERMING RAADPLEGEN. INDIEN U BEZWAAR AANTEKENT, ZULLEN WIJ UW BETROKKEN PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE BESCHERMINGSWAARDIGE REDENEN VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS KUNNEN AANVOEREN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF INDIEN HET DOEL VAN DE VERWERKING HET OPEISEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN WETTELIJKE RECHTEN IS (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21(1) GDPR).

INDIEN UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT MET HET OOG OP DIRECTE RECLAME, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW BETROKKEN PERSOONSGEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DERGELIJKE RECLAME. DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING VOOR ZOVER DIT VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECTE RECLAME. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN UW PERSOONSGEGEVENS VERVOLGENS NIET LANGER WORDEN GEBRUIKT VOOR DIRECTE RECLAMEDOELEINDEN (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21(2) GDPR).

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie

In geval van inbreuken op de GDPR hebben betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie, met name in de lidstaat waar zij gewoonlijk hun woonplaats of werkplek hebben of op de plaats waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden. Het recht om een klacht in te dienen is van kracht ongeacht andere administratieve of gerechtelijke procedures die als rechtsmiddel beschikbaar zijn.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht te eisen dat wij alle gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of met het oog op de uitvoering van een contract, aan u of aan een derde overdragen in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat. Indien u de rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke verlangt, zal dit alleen gebeuren indien dit technisch haalbaar is.

SSL- en/of TLS-versleuteling

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of aanvragen die u ons als websitebeheerder toestuurt, gebruikt deze website een SSL- of een TLS-coderingsprogramma. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit of de adresregel van de browser overschakelt van "http://" naar "https://" en ook aan het verschijnen van het slotsymbool in de browserregel.

Als de SSL- of TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Informatie over, rectificatie en verwijdering van gegevens

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht om informatie te verlangen over uw gearchiveerde persoonsgegevens, de bron en de ontvangers ervan, alsmede het doel van de verwerking van uw gegevens. U kunt ook het recht hebben om uw gegevens te laten corrigeren of wissen. Indien u vragen heeft over dit onderwerp of andere vragen over persoonsgegevens, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Recht om beperkingen van de verwerking te eisen

U hebt het recht te eisen dat beperkingen worden opgelegd wat de verwerking van uw persoonsgegevens betreft. Daartoe kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht om een beperking van de verwerking te eisen, geldt in de volgende gevallen:

In het geval dat u de juistheid van uw door ons gearchiveerde gegevens zou betwisten, zullen wij doorgaans enige tijd nodig hebben om deze bewering te verifiëren. Gedurende de tijd dat dit onderzoek loopt, heeft u het recht om van ons te eisen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken.

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze is/wordt uitgevoerd, heeft u de mogelijkheid om beperking van de verwerking van uw gegevens te vorderen in plaats van de verwijdering van deze gegevens te vorderen.

Indien wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben en u deze nodig heeft om wettelijke rechten uit te oefenen, te verdedigen of te doen gelden, heeft u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vorderen in plaats van vernietiging ervan.

Indien u bezwaar hebt gemaakt op grond van Art. 21(1) GDPR, zullen uw rechten en onze rechten tegen elkaar moeten worden afgewogen. Zolang niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, hebt u het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens - met uitzondering van de archivering ervan - alleen worden verwerkt met uw toestemming of om wettelijke rechten te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van andere natuurlijke personen of rechtspersonen te beschermen of om gewichtige redenen van algemeen belang die door de Europese Unie of een lidstaat van de EU worden aangevoerd.

Weigering van ongevraagde e-mails

Wij verzetten ons hierbij tegen het gebruik van de contactgegevens die zijn gepubliceerd in combinatie met de verplichte informatie die moet worden verstrekt in onze Site Notice om ons promotie- en informatiemateriaal te sturen waar wij niet uitdrukkelijk om hebben gevraagd. De beheerders van deze website en zijn pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van promotionele informatie, bijvoorbeeld via SPAM-berichten.

Registratie van gegevens op deze website

Cookies

Onze websites en pagina's maken gebruik van wat in de industrie "cookies" worden genoemd. Cookies zijn kleine tekstbestanden die geen schade toebrengen aan uw apparaat. Ze worden ofwel tijdelijk opgeslagen voor de duur van een sessie (sessiecookies) of ze worden permanent gearchiveerd op uw apparaat (permanente cookies). Sessiecookies worden automatisch verwijderd zodra u uw bezoek beëindigt. Permanente cookies blijven op uw apparaat gearchiveerd totdat u ze actief verwijdert, of totdat ze automatisch door uw webbrowser worden gewist.

In sommige gevallen is het mogelijk dat cookies van derden op uw apparaat worden opgeslagen zodra u onze site bezoekt (cookies van derden). Deze cookies stellen u of ons in staat gebruik te maken van bepaalde diensten die door de derde partij worden aangeboden (bijv. cookies voor de verwerking van betalingsdiensten).

Cookies hebben een verscheidenheid aan functies. Veel cookies zijn technisch essentieel omdat bepaalde websitefuncties niet zouden werken zonder de cookies (bv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Het doel van andere cookies kan de analyse van gebruikerspatronen of de weergave van reclameboodschappen zijn.

Cookies die nodig zijn voor de uitvoering van elektronische communicatietransacties of voor de levering van bepaalde functies die u wilt gebruiken (bijv. voor de winkelwagenfunctie) of cookies die nodig zijn voor de optimalisatie (vereiste cookies) van de website (bijv. cookies die meetbare inzichten in het webpubliek verschaffen), worden opgeslagen op basis van Art. 6(1)(f) GDPR, tenzij een andere rechtsgrondslag wordt aangevoerd. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de opslag van de vereiste cookies om de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van de diensten van de exploitant te garanderen. Indien uw toestemming voor de opslag van de cookies en soortgelijke herkenningstechnologieën is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van de verkregen toestemming (Art. 6(1)(a) GDPR en § 25(1) TTDSG); deze toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

U hebt de mogelijkheid om uw browser zo in te stellen dat u gewaarschuwd wordt telkens wanneer cookies worden geplaatst en om de aanvaarding van cookies alleen in specifieke gevallen toe te staan. U kunt ook de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten of de wisfunctie activeren voor het automatisch wissen van cookies bij het sluiten van de browser. Als cookies gedeactiveerd worden, kunnen de functies van deze website beperkt zijn.

Indien cookies van derden worden gebruikt of indien cookies voor analytische doeleinden worden gebruikt, zullen wij u daarvan in samenhang met dit gegevensbeschermingsbeleid afzonderlijk op de hoogte brengen en, indien van toepassing, om uw toestemming vragen.

Server-logbestanden

De aanbieder van deze website en zijn pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Deze informatie omvat:

  • Het type en de versie van de gebruikte browser
  • Het gebruikte besturingssysteem
  • Referrer URL
  • De hostnaam van de computer die toegang zoekt
  • De tijd van het serveronderzoek
  • Het IP-adres
  • Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden geregistreerd op basis van Art. 6(1)(f) GDPR. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij een technisch foutloze weergave en de optimalisatie van de website van de exploitant. Om dit te bereiken, moeten serverlogbestanden worden geregistreerd.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, worden uw aanvraag en alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de afhandeling van uw aanvraag. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van Art. 6(1)(b) GDPR indien uw aanvraag verband houdt met de nakoming van een contract of vereist is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen worden de gegevens verwerkt op basis van ons gerechtvaardigd belang bij de effectieve behandeling van aan ons voorgelegde verzoeken (art. 6(1)(f) GDPR) of op basis van uw toestemming (art. 6(1)(a) GDPR) indien deze is verkregen; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De door u via contactaanvragen aan ons verzonden gegevens blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te wissen, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag vervalt (bijv. na afronding van uw aanvraag). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Analyse-instrumenten en reclame

Google Tag Manager

Wij gebruiken de Google Tag Manager. De provider is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland

De Google Tag Manager is een hulpmiddel waarmee wij tracking- of statistische hulpmiddelen en andere technologieën op onze website kunnen integreren. De Google Tag Manager zelf creëert geen gebruikersprofielen, slaat geen cookies op en voert geen onafhankelijke analyses uit. Hij beheert en exploiteert alleen de tools die via hem zijn geïntegreerd. De Google Tag Manager verzamelt echter wel uw IP-adres, dat ook kan worden doorgegeven aan de moedermaatschappij van Google in de Verenigde Staten.

De Google Tag Manager wordt gebruikt op basis van Art. 6(1)(f) GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een snelle en ongecompliceerde integratie en administratie van verschillende tools op zijn website. Indien passende toestemming is verkregen, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6(1)(a) GDPR en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Deze toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder van deze dienst is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics stelt de website-exploitant in staat om gedragspatronen van websitebezoekers te analyseren. Daartoe ontvangt de website-exploitant verschillende gebruikersgegevens, zoals opgevraagde pagina's, de op de pagina doorgebrachte tijd, het gebruikte besturingssysteem en de herkomst van de gebruiker. Deze gegevens worden toegewezen aan het respectieve eindapparaat van de gebruiker. Een toewijzing aan een apparaat-ID vindt niet plaats.

Google Analytics maakt gebruik van technologieën die de herkenning van de gebruiker mogelijk maken om de gedragspatronen van de gebruiker te analyseren (bijv. cookies of device fingerprinting). De door Google geregistreerde informatie over het gebruik van de website wordt in de regel doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten, waar ze wordt opgeslagen.

Dit analyse-instrument wordt gebruikt op basis van Art. 6(1)(f) GDPR. De exploitant van deze website heeft een legitiem belang bij de analyse van gebruikerspatronen om zowel de online aangeboden diensten als de reclameactiviteiten van de exploitant te optimaliseren. Indien passende toestemming is verkregen, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6(1)(a) GDPR en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen (SCC) van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://business.safety.google/gdprcontrollerterms/sccs/.

IP-anonimisering

Op deze website hebben wij de IP-anonimiseringsfunctie geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die het Verdrag betreffende de Europese Economische Ruimte hebben geratificeerd, door Google ingekort voordat het naar de Verenigde Staten wordt verzonden. Het volledige IP-adres wordt naar een server van Google in de Verenigde Staten gestuurd en daar alleen in uitzonderlijke gevallen ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om andere diensten aan de exploitant van deze website te verlenen die verband houden met het gebruik van de website en het internet. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere gegevens waarover Google beschikt.

Browser plug-in

U kunt de registratie en verwerking van uw gegevens door Google verhinderen door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Voor meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens door Google Analytics, kunt u de verklaring van Google over de bescherming van gegevens raadplegen op: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Demografische parameters verstrekt door Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie "demografische kenmerken" van Google Analytics, om de websitebezoeker compatibele advertenties te kunnen tonen binnen het advertentienetwerk van Google. Hierdoor kunnen rapporten worden opgesteld die informatie bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de websitebezoekers. De bronnen van deze informatie zijn interessespecifieke advertenties van Google en bezoekersgegevens die worden verkregen van derde aanbieders. Deze gegevens kunnen niet worden toegewezen aan een specifiek individu. U kunt deze functie te allen tijde deactiveren door in uw Google-account de instellingen voor reclame te wijzigen of u kunt de registratie van uw gegevens door Google Analytics in het algemeen verbieden, zoals uitgelegd in het gedeelte "Bezwaar tegen de registratie van gegevens".

Contract gegevensverwerking

Wij hebben met Google een contract voor gegevensverwerking gesloten en passen bij het gebruik van Google Analytics de strenge bepalingen van de Duitse instanties voor gegevensbescherming volledig toe.

Hotjar

Deze website maakt gebruik van Hotjar. De provider is Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa (website: https://www.hotjar.com).

Hotjar is een instrument dat wordt gebruikt om uw gebruikspatronen op deze website te analyseren. Hotjar stelt ons bijvoorbeeld in staat om uw muis- en scrollbewegingen en uw klikgedrag te registreren. Tijdens dit proces heeft Hotjar ook de mogelijkheid om te bepalen hoe lang uw cursor op een bepaalde plaats is gebleven. Op basis van deze informatie stelt Hotjar zogenaamde Heatmaps samen, die het mogelijk maken om te bepalen welke onderdelen van de website de websitebezoeker met voorkeur bekijkt.

Ook kunnen wij vaststellen hoe lang u op een pagina van deze website bent gebleven en wanneer u die hebt verlaten. Ook kunnen we bepalen op welk moment u het invullen van een contactformulier heeft gestaakt (zogenaamde conversietrechters).

Verder kan Hotjar worden ingezet om directe feedback van websitebezoekers te krijgen. Deze functie is gericht op de verbetering van het websiteaanbod van de websitebeheerder.

Hotjar maakt gebruik van technologieën die het mogelijk maken de gebruiker te herkennen met het oog op de analyse van de gebruikerspatronen (bijvoorbeeld cookies of de inzet van device fingerprinting).

Het gebruik van dit analyse-instrument is gebaseerd op Art. 6(1)(f) GDPR. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij de analyse van gebruikerspatronen, om het webaanbod en de reclame van de exploitant te optimaliseren. Indien passende toestemming is verkregen, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op grond van Art. 6(1)(a) GDPR en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Deactivering van Hotjar

Als u de registratie van gegevens door Hotjar wilt deactiveren, klikt u op de onderstaande link en volgt u de instructies onder de link: https://www.hotjar.com/policies/do-not-track/.

Houd er rekening mee dat u Hotjar voor elke browser en elk apparaat afzonderlijk moet deactiveren.

Voor meer gedetailleerde informatie over Hotjar en de gegevens die worden geregistreerd, kunt u de verklaring inzake gegevensprivacy van Hotjar raadplegen onder de volgende link: https://www.hotjar.com/privacy/.

Gegevensverwerking

Wij hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst (DPA) gesloten met de hierboven genoemde aanbieder. Dit is een door de privacywetgeving verplicht contract dat garandeert dat zij de persoonsgegevens van onze websitebezoekers uitsluitend verwerken op basis van onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

Google Advertenties

De websitebeheerder maakt gebruik van Google Ads. Google Ads is een online promotieprogramma van Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Ads stelt ons in staat om advertenties te tonen in de Google zoekmachine of op websites van derden, indien de gebruiker bepaalde zoektermen invoert in Google (keyword targeting). Het is ook mogelijk om gerichte advertenties te plaatsen op basis van de gebruikersgegevens die Google in zijn bezit heeft (bijvoorbeeld locatiegegevens en interesses; doelgroep targeting). Als websitebeheerder kunnen wij deze gegevens kwantitatief analyseren, bijvoorbeeld door te analyseren welke zoektermen tot de weergave van onze advertenties hebben geleid en hoeveel advertenties tot respectieve kliks hebben geleid.

Het gebruik van Google Ads is gebaseerd op Art. 6(1)(f) GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang om de diensten en producten van de exploitant zo effectief mogelijk te marketen.

De doorgifte van gegevens naar de VS is gebaseerd op de Standard Contractual Clauses (SCC) van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://policies.google.com/privacy/frameworks en https://business.safety.google/gdprcontrollerterms/sccs/.

Google remarketing

Deze website maakt gebruik van de functies van Google Analytics Remarketing. De aanbieder van deze oplossingen is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Remarketing analyseert uw gebruikerspatronen op onze website (bijv. klikken op specifieke producten), om een bepaalde reclamedoelgroep aan u toe te wijzen en u vervolgens passende online-aanbiedingen te tonen wanneer u andere online-aanbiedingen bezoekt (remarketing of retargeting).

Bovendien is het mogelijk om de met Google Remarketing gegenereerde reclamedoelgroepen te koppelen aan apparaatomvattende functies van Google. Dit maakt het mogelijk om op interesses gebaseerde aangepaste reclameboodschappen weer te geven, afhankelijk van uw eerdere gebruik en browsepatronen op een apparaat (bijv. mobiele telefoon) op een manier die op u is afgestemd, evenals op een van uw andere apparaten (bijv. tablet of pc).

Als u een Google-account hebt, hebt u de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen gepersonaliseerde reclame via de volgende link: https://adssettings.google.com/authenticated.

Het gebruik van Google Remarketing is gebaseerd op Art. 6(1)(f) GDPR. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij een zo effectief mogelijke marketing van de producten van de exploitant. Indien passende toestemming is verkregen, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6(1)(a) GDPR en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Deze toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

Voor meer informatie en de relevante gegevensbeschermingsvoorschriften kunt u het gegevensbeschermingsbeleid van Google raadplegen op: https://policies.google.com/technologies/ads.

Google Conversion-Tracking

Deze website maakt gebruik van Google Conversion Tracking. De provider van deze dienst is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met behulp van Google Conversion Tracking zijn wij in staat om te herkennen of de gebruiker bepaalde acties heeft voltooid. Zo kunnen wij bijvoorbeeld analyseren hoe vaak op welke knoppen op onze website is geklikt en welke producten met een bepaalde frequentie worden beoordeeld of gekocht. Het doel van deze informatie is om conversiestatistieken op te stellen. Wij leren hoeveel gebruikers op onze advertenties hebben geklikt en welke acties zij hebben voltooid. Wij ontvangen geen informatie die ons in staat zou stellen de gebruikers persoonlijk te identificeren. Google als zodanig gebruikt cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën voor identificatiedoeleinden.

Wij gebruiken Google Conversion Tracking op basis van Art. 6(1)(f) GDPR. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de analyse van de gebruikerspatronen met het oog op de optimalisatie van zowel de webpresentatie van de exploitant als de reclame. Indien passende toestemming is verkregen, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6(1)(a) GDPR en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Deze toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

Voor meer informatie over Google Conversion Tracking kunt u het gegevensbeschermingsbeleid van Google raadplegen op: https://policies.google.com/privacy

Plug-ins en gereedschappen

Vimeo zonder tracering (Do-Not-Track)

Deze website maakt gebruik van plug-ins van het videoportaal Vimeo. De aanbieder is Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Telkens wanneer u een van onze pagina's met Vimeo-video's bezoekt, wordt een verbinding met de servers van Vimeo tot stand gebracht. In samenhang daarmee ontvangt de Vimeo-server informatie over welke van onze sites u hebt bezocht. Vimeo ontvangt ook uw IP-adres. Wij hebben Vimeo echter zo ingesteld dat Vimeo uw gebruikersactiviteiten niet kan traceren en geen cookies plaatst.

Wij gebruiken Vimeo om onze online presentatie voor u aantrekkelijk te maken. Dit is een legitiem belang van onze kant op grond van Art. 6(1)(f) GDPR. Indien een respectieve toestemmingsverklaring werd gevraagd (bv. met betrekking tot de opslag van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van Art. 6(1)(a) GDPR; de gegeven toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen (SCC) van de Europese Commissie en, volgens Vimeo, op "legitieme zakelijke belangen". Details zijn hier te vinden: https://vimeo.com/privacy.

Voor meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens kunt u het privacybeleid van Vimeo raadplegen op: https://vimeo.com/privacy

Google Web Fonts

Om ervoor te zorgen dat de op deze website gebruikte lettertypen uniform zijn, maakt deze website gebruik van zogenaamde Web Fonts die door Google worden aangeboden. Wanneer u een pagina van onze website oproept, laadt uw browser de vereiste webfonts in de cache van uw browser om tekst en fonts correct weer te geven.

Hiervoor moet de door u gebruikte browser een verbinding met de servers van Google tot stand brengen. Daardoor komt Google te weten dat uw IP-adres werd gebruikt om toegang te krijgen tot deze website. Het gebruik van Google Web Fonts is gebaseerd op Art. 6(1)(f) GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een uniforme presentatie van het lettertype op de website van de beheerder. Indien passende toestemming is verkregen, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op grond van Art. 6(1)(a) GDPR en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Deze toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

Als uw browser geen Web Fonts ondersteunt, zal een standaardlettertype worden gebruikt dat op uw computer is geïnstalleerd.

Voor meer informatie over Google Web Fonts, kunt u deze link volgen: https://developers.google.com/fonts/faq en Google's Data Privacy Declaration raadplegen onder: https://policies.google.com/privacy.

Google Maps

Deze website maakt gebruik van de kaartendienst Google Maps. De provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om het gebruik van de Google Maps-functies mogelijk te maken, moet uw IP-adres worden opgeslagen. In de regel wordt deze informatie overgebracht naar een van de servers van Google in de Verenigde Staten, waar ze wordt gearchiveerd. De exploitant van deze website heeft geen controle over de gegevensoverdracht. In het geval dat Google Maps geactiveerd is, heeft Google de mogelijkheid om Google web fonts te gebruiken ten behoeve van de uniforme weergave van lettertypes. Wanneer u Google Maps oproept, zal uw browser de vereiste webfonts in de cache van uw browser laden, om tekst en fonts correct weer te geven.

Wij gebruiken Google Maps om onze online inhoud op een aantrekkelijke manier te presenteren en om de locaties die op onze website worden vermeld gemakkelijk vindbaar te maken. Dit vormt een legitiem belang zoals gedefinieerd in Art. 6(1)(f) GDPR. Indien passende toestemming is verkregen, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6(1)(a) GDPR en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen (SCC) van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://business.safety.google/gdprcontrollerterms/ en https://business.safety.google/gdprcontrollerterms/sccs/.

Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google onder: https://policies.google.com/privacy.

Onze optredens in de sociale media

Gegevensverwerking via sociale netwerken

Wij onderhouden voor het publiek toegankelijke profielen in sociale netwerken. De afzonderlijke sociale netwerken die wij gebruiken, vindt u hieronder.

Sociale netwerken zoals Facebook, Twitter etc. kunnen uw gebruikersgedrag over het algemeen uitgebreid analyseren als u hun website of een website met geïntegreerde social media-inhoud (bijv. like-buttons of banneradvertenties) bezoekt. Wanneer u onze social media-pagina's bezoekt, worden talrijke gegevensbeschermingsrelevante verwerkingen in gang gezet.

In detail:

Als u bent ingelogd op uw social media-account en onze social media-pagina bezoekt, kan de exploitant van het social media-portaal dit bezoek toewijzen aan uw gebruikersaccount. Onder bepaalde omstandigheden kunnen uw persoonsgegevens ook worden geregistreerd als u niet bent ingelogd of geen account hebt bij het desbetreffende social media portals. In dat geval worden deze gegevens bijvoorbeeld verzameld via cookies die op uw apparaat zijn opgeslagen of door uw IP-adres te registreren.

Met de aldus verzamelde gegevens kunnen de exploitanten van de social media portals gebruikersprofielen aanmaken waarin hun voorkeuren en interesses worden opgeslagen. Op die manier kunt u op interesses gebaseerde reclame te zien krijgen binnen en buiten uw aanwezigheid op sociale media. Als u een account hebt bij het sociale netwerk, kan op interesses gebaseerde reclame worden weergegeven op elk apparaat waarop u bent ingelogd of waarop u bent ingelogd.

Houd er ook rekening mee dat we niet alle verwerkingsactiviteiten op de sociale-mediaportalen kunnen achterhalen. Afhankelijk van de aanbieder kunnen daarom aanvullende verwerkingen worden uitgevoerd door de exploitanten van de social media portals. Details vindt u in de gebruiksvoorwaarden en het privacy beleid van de betreffende social media portals.

Rechtsgrondslag

Onze social media-optredens moeten voor een zo breed mogelijke aanwezigheid op het internet zorgen. Dit is een rechtmatig belang in de zin van Art. 6 (1) lid. f GDPR. De analyseprocessen die door de sociale netwerken worden geïnitieerd, kunnen gebaseerd zijn op uiteenlopende rechtsgrondslagen die door de exploitanten van de sociale netwerken moeten worden gespecificeerd (bijv. toestemming in de zin van Art. 6 (1) (a) GDPR).

Verantwoordelijkheid en uitoefening van rechten

Als u een van onze sociale mediasites bezoekt (bijv. Facebook), zijn wij, samen met de exploitant van het sociale mediaplatform, verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen die tijdens dit bezoek in gang zijn gezet. U kunt uw rechten (informatie, correctie, wissen, beperking van de verwerking, data portabiliteit en klacht) in principe zowel tegenover ons als tegenover de exploitant van het betreffende social media portaal (bijv. Facebook) beschermen.

Wij wijzen erop dat wij, ondanks de gedeelde verantwoordelijkheid met de exploitanten van de social media portalen, geen volledige invloed hebben op de gegevensverwerking door de social media portalen. Onze mogelijkheden worden bepaald door het bedrijfsbeleid van de betreffende aanbieder.

Opslagtijd

De direct bij ons via de social media-aanwezigheid verzamelde gegevens worden uit onze systemen gewist, zodra u ons daarom verzoekt, u uw toestemming voor de opslag herroept of het doel voor de gegevensopslag vervalt. Opgeslagen cookies blijven op uw apparaat totdat u ze verwijdert. Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder de bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Wij hebben geen controle over de opslagduur van uw gegevens die door de exploitanten van sociale netwerken voor hun eigen doeleinden worden opgeslagen. Voor meer informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met de exploitanten van de sociale netwerken (bijv. in hun privacy beleid, zie hieronder).

Individuele sociale netwerken

Facebook

Wij hebben een profiel op Facebook. De aanbieder van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. Volgens de verklaring van Facebook zullen de verzamelde gegevens ook worden doorgegeven aan de VS en aan andere derde landen.

Wij hebben met Facebook een overeenkomst gesloten over de gedeelde verantwoordelijkheid voor de verwerking van gegevens (Controller Addendum). Deze overeenkomst bepaalt voor welke gegevensverwerkingen wij of Facebook verantwoordelijk zijn wanneer u onze Facebook Fanpage bezoekt. Deze overeenkomst kan worden bekeken op de volgende link: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

U kunt uw advertentie-instellingen zelfstandig aanpassen in uw gebruikersaccount. Klik op de volgende link en log in: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen (SCC) van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum en https://www.facebook.com/help/566994660333381.

Details zijn te vinden in het privacy beleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Instagram

Wij hebben een profiel op Instagram. De aanbieder van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen (SCC) van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 en https://www.facebook.com/help/566994660333381.

Voor details over hoe zij omgaan met uw persoonsgegevens, zie het privacy beleid van Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875.

LinkedIn

Wij hebben een LinkedIn-profiel. De provider is de LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland. LinkedIn maakt gebruik van reclamecookies.

Als u de LinkedIn-reclamecookies wilt uitschakelen, kunt u de volgende link gebruiken: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de Standard Contractual Clauses (SCC) van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa en https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Voor details over hoe zij met uw persoonlijke gegevens omgaan, verwijzen wij u naar LinkedIn's privacy beleid: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Vimeo

We hebben een profiel op Vimeo. De aanbieder is Vimeo, Inc., 555 West 18th Street, New York 10011, VS.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen (SCC) van de Europese Commissie en, volgens Vimeo, op "legitieme zakelijke belangen". Details zijn hier te vinden: https://vimeo.com/privacy.

Details over hoe zij omgaan met uw persoonsgegevens zijn te vinden in het privacy beleid van Vimeo: https://vimeo.com/privacy.

YouTube

We hebben een profiel op YouTube. De provider is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Details over hoe zij omgaan met uw persoonlijke gegevens kunt u vinden in het privacy beleid van YouTube: https://policies.google.com/privacy.

Laatste update: 14-02-2022